Kontakt

AJ Plus kontakt, formularz kontaktowy, skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość

  • 9 + 16 =

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Jerzy Pajewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AJ PLUS JERZY PAJEWSKI z siedzibą w 30-314 Kraków, ul. Dworska 23/43, NIP: 679-185-62-19. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, którym jest Jakub Pośnik - w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw z tym związanych, można się z nim kontaktować poprzez adres email: iod@ajp.com.pl.
Podanie w formularzu danych osobowych: imię i nazwisko oraz adres email jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu odpowiedzi na Państwa zapytanie. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. do celów prowadzenia marketingu bezpośredniego. Państwa dane osobowe mogą zostać wykorzystywane w tym celu przez Administratora Danych Osobowych do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub żądania ich usunięcia, jednak nie dłużej, niż przez okres 2 lat od ich pozyskania.
W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z usług firm hostingowych, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione tym firmom w ograniczonym zakresie ich przechowywania. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje i nie zamierza przekazywać w przyszłości Państwa danych osobowych do państw trzecich.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania czy uzupełnienia, całkowitego usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO).

Kontakt z nami

QR Code for AJ Plus

Zapraszamy od poniedziałku do piątku,
w godz. od 9:oo do 17:oo